Slovensky, English
Welcome

Pozastavenie, zrušenie a zúženie rozsahu udelenej certifikácie

 

Certifikačný orgán pozastaví certifikáciu na základe týchto zistení:

-          certifikovaný systém manažérstva klienta trvalo alebo vážnym spôsobom zlyháva pri plnení požiadaviek certifikácie vrátane požiadaviek na efektívnosť systému manažérstva a podmienok uvedených vo Vyhlásení držiteľa certifikátu

-          certifikovaný klient neumožní, aby sa v požadovaných intervaloch uskutočnili dohľadové audity

-          certifikovaný klient sám požiada o pozastavenie

 

V prípade pozastavenia certifikácie je klient požiadaný, aby v zmysle potvrdeného Vyhlásenia držiteľa certifikátu prestal používať certifikát a všetky odkazy na udelenú certifikáciu. 

 

Po pozastavení je klientova certifikácia systému manažérstva dočasne neplatná.

 

Certifikačný orgán ACERT poskytuje certifikovanému zákazníkovi primerané časové obdobie, najviac však 6 mesiacov od dátumu pozastavenia, počas ktorého musí preukázať, že problém, ktorého dôsledkom bolo pozastavenie certifikácie vyriešil. V takomto prípade certifikačný orgán ACERT obnoví pozastavenú certifikáciu.

 

V opačnom prípade vedúca certifikačného orgánu rozhodne o zrušení certifikácie.

 Ak klient trvalo alebo závažným spôsobom zlyháva pri plnení požiadaviek certifikácie v určitých častiach rozsahu certifikácie, certifikačný orgán zúži rozsah certifikácie a vylúči časti, ktoré nespĺňajú požiadavky.

 
© 2008-2014 programuje eserver.sk