Slovensky, English
Welcome

Podmienky udržiavania certifikácie

 

Certifikačný orgán ACERT overuje trvalé plnenie požiadaviek príslušných noriem plánovaným auditom v rámci dohľadu raz ročne počas platnosti certifikácie okrem roku recertifikácie.

Podmienkou udržiavania certifikácie je potvrdenie zhody systému manažérstva s požiadavkami príslušnej normy a podmienkami, ku ktorým sa klient zaviazal vo Vyhlásení držiteľa certifikátu, s textom ktorého bol klient oboznámený pred uzavretím zmluvného vzťahu s certifikačným orgánom ACERT.

 

Vo Vyhlásení držiteľa certifikátu sa klient zaväzuje

a)    na požiadanie  umožniť certifikačnému orgánu ACERT vykonať posúdenie systému manažérstva vrátane previerky dokumentácie a prístup do všetkých oblastí, k záznamom (vrátane správ z interných auditov) a k pracovníkom s cieľom overiť trvalé plnenie kritérií normy, podľa ktorej bol systém manažérstva certifikovaný a to v rámci plánovaného dohľadu, v prípade rozhodnutia certifikačného orgánu o potrebe overenia odstránenia nedostatkov zistených predchádzajúcim auditom ako aj posudzovania sťažností na certifikovaný systém organizácie. Umožniť vykonanie 1. dohľadu systému manažérstva najneskôr do 1 roka po rozhodnutí o udelení certifikácie.

Umožniť vykonanie svedeckého posúdenia akreditačným orgánom SNAS v rámci niektorého z plánovaných auditov CO ACERT. V prípade požiadavky SNAS držiteľ certifikátu súhlasí  so sprístupnením dôverných  informácií akreditačnej organizácii.

b)    bez meškania oznamovať certifikačnému  orgánu všetky skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť  ďalšiu spôsobilosť systému manažérstva plniť požiadavky normy použitej na certifikáciu,  napr. zmeny týkajúce sa:

-       legislatívneho, komerčného, organizačného štatútu alebo vlastníctva

-       organizácie a manažmentu ( napr. kľúčových riadiacich, technických pracovníkov alebo pracovníkov prijímajúcich rozhodnutia)

-       kontaktnej adresy a sídiel

-       predmetu činností zahrnutých do certifikovaného systému manažérstva

-       zásadných zmien systému manažérstva a procesov.

c)     uvádzať, že je certifikovaný iba na tie činnosti, na ktoré mu bola udelená certifikácia.

 

d)    nepoužívať svoju certifikáciu spôsobom, ktorý by vytváral o certifikačnom orgáne zlú mienku a nerobiť žiadne vyhlásenia o certifikácii, ktoré by certifikačný orgán ACERT mohol pokladať za zavádzajúce a nekompetentné.

e)    po pozastavení alebo zrušení certifikácie, bez ohľadu na príčinu,  prestať používať certifikát a všetky reklamné materiály, ktoré obsahujú zmienku o certifikácii a podľa požiadavky certifikačného orgánu vrátiť certifikačnú dokumentáciu. Upraviť reklamné materiály v prípade, ak sa zúži rozsah certifikácie.

f)     udelený certifikát a certifikačnú značku používať iba na označenie, že jeho systém manažérstva je v súlade so stanovenými normami alebo ďalšími normatívnymi dokumentmi a nepoužívať udelený certifikát a certifikačnú značku spôsobom, z ktorého by vyplývalo, že certifikačný orgán ACERT schválil výrobok alebo službu, resp. potvrdil zhodu výrobku. Nepoužívať certifikačnú značku na produkte, obale, v sprievodnej dokumentácii produktu,  na správach o laboratórnych skúškach, o kalibrácii, inšpekcii alebo certifikátoch. Pri zmene veľkosti  certifikačnej značky dodržiavať pomer strán.

      V prípade vyhlásenia o certifikácii na výrobku alebo jeho obale používať              formuláciu:             

„ Tento výrobok (produkt) bol vyrobený v podmienkach systému manažérstva kvality        a/alebo environmentu  a/alebo manažérstva BOZP v zhode s normou ....            (uvedenou  v platnom certifikáte).

g)    zabezpečiť, že sa nijaký certifikačný dokument, značka alebo správa alebo ich časť nepoužijú zavádzajúcim spôsobom.

h)    nepoužívať certifikáty, ani odkazy na ne v akejkoľvek forme po ukončení doby ich platnosti. 

i)      informácie o udelenej certifikácii zverejňovať iba v súlade s týmito požiadavkami certifikačného orgánu ACERT.

j)     certifikačnému orgánu ACERT dávať k dispozícii záznamy o všetkých sťažnostiach a o prijatej nápravnej činnosti v súlade s požiadavkami príslušných noriem systému manažérstva ako aj záznamy o všetkých komunikáciách s externými stranami a činnostiach podniknutých v súlade s požiadavkami noriem systému manažérstva.

      Po každom vykonanom dohľade uhradiť zmluvne potvrdenú čiastku.

 
© 2008-2014 programuje eserver.sk