Slovensky, English
Welcome

Podmienky udelenia certifikácie

 

Certifikačný orgán rozhodne o udelení certifikácie na základe konštatovanej zhody systému manažérstva klienta s požiadavkami príslušných noriem.

 

V prípade zistenia nezhody certifikačný orgán preskúma nápravu a nápravné činnosti navrhnuté klientom s cieľom zistiť, či sú prijateľné a navrhne  spôsob overenia ich efektívnosti.

Klient je informovaný, či bude potrebný dodatočný celkový audit, dodatočný obmedzený audit alebo zdokumentovaný dôkaz, ktorý sa potvrdí počas budúcich auditov, aby sa overila efektívna náprava a nápravné činnosti.

 

V prípade systémovej nezhody certifikačný orgán udelí certifikáciu až po overení nápravy a účinnosti nápravných činností.

Ak certifikačný nemôže potvrdiť implementáciu nápravy a nápravných činností k systémovým nezhodám počas 6 mesiacov od posledného dňa certifikačného auditu, musí znovu vykonať certifikačný audit (druhú etapu).

 

V opačnom prípade VCO odmietne udeliť certifikáciu.

 
© 2008-2014 programuje eserver.sk