Slovensky, English
Welcome

Postupy

 

Priebeh certifikáce

 

 • Prvý kontakt so zákazníkom, základné informácie o certifikačnom procese.        
 • Zákazník vyplní Žiadosť o certifikáciu systému manažérstva.
 • Vedúca CO ACERT odporúča začať proces certifikácie iba pri kladnom výsledku posúdenia žiadosti.
 • Návrh a potvrdenie zmluvy o certifikácii a postupového plánu procesu certifikácie.
 • VCO zostaví návrh zloženia tímu audítorov; v prípade súhlasu zákazníka VCO menuje členov tímu.
 • Vedúci auditor vyžiada od zákazníka Príručku kvality, resp. systému manažérstva, a súvisiace dokumenty.
 • Cieľom auditu 1. stupňa je najmä: 

-  auidit dokumentácie systému manažérstva,

-  preskúmať, či klient chápe požiadavky normy najmä s ohľadom na určenie kľúčových činností, významných aspektov, procesov, cieľov a fungovanie systému manažérstva,  

-  posúdiť, či sa plánujú a vykonávajú interné audity a preskúmania manažmentom a či úroveň implementácie systému manažérstva vytvára predpoklad na to, že klient je pripravený na 2. etapu auditu,

-  identifikovať oblasti, ktoré by mohli byť vyhodnotené ako nezhody v priebehu auditu 2. stupňa.  

 • Vedúci auditor spracuje správu z auditu prvého stupňa a odošle zákazníkovi.
 • Vedúca certifikačného orgánu preskúma závery a rozhodne o vykonaní certifikačného auditu.
 • Vedúci auditor spracuje plán certifikačného auditu, ktorý zašle zákazníkovi na schválenie.
 • Realizácia certifikačného auditu v súlade so schváleným plánom.
 • Správu z certifikačného auditu spracováva vedúci audítor na základe zistení a záznamov o nezhodách, ktoré obsahujú zákazníkom navrhnutú nápravnú činnosť.
 • Zákazník  sa vyjadrí k Správe z certifikačného auditu, prípadne dokladuje odstránenie nezhôd.
 • Na základe preskúmania priebehu certifikačného procesu, predložené správy z certifikačného auditu a odporučení audítorov rozhodne vedúca certifikačného orgánu o udelení-neudelení certifikácie. Toto rozhodnutie je súčasťou Správy z certifikačného auditu.
 • V prípade negatívneho rozhodnutia vedúca certifikačného orgánu určí termín a spôsob overenia nápravy zistených nezhôd.
 • Vedúca certifikačného orgánu dohodne so zákazníkom dátum a spôsob odovzdania certifikátu, zákazník potvrdí Vyhlásenie držiteľa certifikátu.

 

 Priebeh dohľadu

 • Cieľom auditu v rámci plánovaného dohľadu je systematické a nezávislé preskúmanie, či činnosti v oblasti systému manažérstva a s nimi spojené výsledky sú v súlade s plánovanými zámermi, či sú tieto zámery realizované efektívne v rámci certifikovaného systému manažérstva a tak overiť trvalé plnenie normy, podľa ktorej sa systém manažérstva certifikoval.
 • Správu z auditu spracováva vedúci audítor na základe predložených zistení a záznamov o nezhodách, ktoré obsahujú zákazníkom navrhnutú nápravnú činnosť.
 • Zákazník sa vyjadrí k Správe z auditu v rámci dohľadu, prípadne dokladuje odstránenie nezhôd.
 • Na základe preskúmania priebehu certifikačného procesu, predloženej správy z  auditu v rámci dohľadu a odporúčaní audítorov osvedčuje vedúca certifikačného orgánu trvalé plnenie kritérií príslušnej normy. Toto rozhodnutie je súčasťou Správy z auditu v rámci dohľadu. 
 • V prípade negatívneho rozhodnutia vedúca certifikačného orgánu určí termín a spôsob overenia nápravy zistených nezhôd. 

 

 

 
© 2008-2014 programuje eserver.sk